Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Delikaat (delikaat.be is een onderdeel van Delikaat – BTW BE0687 503 435). Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn. Bij het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van deze website en deze te aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen, zonder kennisgeving hiervan. Wij raden u daarom aan om deze algemene voorwaarden af en toe door te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

2. PRIJZEN
Delikaat valt onder de bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen:  Er is wegens deze regeling geen BTW van toepassing op alle in de webshop verkochte artikelen.
Alle in de webshop vermelde prijzen zijn vermeld in euro.
Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden, Delikaat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typefouten.

3. BESTELLING
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling via de website, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.
Delikaat is in de mogelijkheid bestellingen te weigeren, dit dient te gebeuren binnen de 10 werkdagen.

4. UITVOERING
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt doorgaans 10 werkdagen na betaling. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.  In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering 10 werkdagen na ontvangst van de betaling. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

5. VERZAKINGSRECHT
De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Het product kan alleen ongebruikt en in de originele, onbeschadigde verpakking geretourneerd worden
De rechtstreekse kosten voor de terugzending van de aankoop in geval van verzaking zijn evenwel ten laste van de klant of koper.

6. BETALING
Betaling gebeurt steeds elektronisch of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

7. AANSPRAKELIJKHEID
De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.
Delikaat kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren.
Delikaat is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.
Delikaat is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

8. GESCHILLEN
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Antwerpen bevoegd. 

9. COPYRIGHT
Niets van deze site mag zonder toestemming van Delikaat vermenigvuldigd of gekopieerd worden.

10. CONTACT
Delikaat.be is een onderdeel van Delikaat

Delikaat
Kaat Nijs
Vossenberg 72
BE-2431 Veerle-Laakdal

BTWnr: BTW BE0687 503 435
info@delikaat.be