Privacy policy

Delikaat leeft de GDPR na, de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens. Wat dat voor jou betekent, lees je hieronder.
Delikaat hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en verwerken jouw persoonsgegevens met de nodige zorg.
Delikaat houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).
Delikaat is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die je ons verstrekt. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt kan je met ons contact opnemen:

Delikaat
Kaat Nijs
Vossenberg 72
BE-2431 Veerle-Laakdal
info@delikaat.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij gebruiken jouw gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we ze verkregen hebben. Deze doeleinden zijn: – Het verzenden van e-nieuwsbrieven – De boekhouding en het beheer van klanten en leveranciers Delikaat baseert zich daarbij op volgende gronden: – Voldoen aan wettelijke verplichtingen bv. voor de boekhouding zijn we verplicht om een aantal gegevens bij te houden. – Een afgewogen gerechtvaardigd belang, bv. om jou te kunnen informeren over onze prijzen, acties, activiteiten…

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Wij verwerken jouw gegevens enkel wanneer dit nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. Delikaat kan daarvoor volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen: – Abonnees nieuwsbrieven: Naam, mailadres en voorkeuren nieuwsbrieven – Prospectiedoelgroepen: Naam, adres, contactgegevens en herkomst van de gegevens – Contactformulier website: Naam en mailadres – Klanten, leveranciers en commerciële partners: Naam, adres, contactgegevens, financiële bijzonderheden zoals BTW-nummer of ondernemingsnummer, rekeningnummer, bestelinformatie en gegevens inzake het betalingsverkeer

Bezoekers website
Bij elk bezoek aan onze website verzamelt Delikaat persoonlijke informatie die nodig is om een optimale werking van de site te garanderen. Delikaat maakt daarvoor gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die tijdens je websitebezoek op de harde schijf van jouw computer worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld jouw taalvoorkeur, zodat je die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan onze website. De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Als u dat niet wilt, kan je via de browserinstellingen op uw computer reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Delikaat bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt of zoals wettelijk vereist is. Wij hanteren volgende bewaartermijnen na het laatste contact dat jij zelf met ons had: – Persoonsgegevens in de boekhouding: 7 jaar of langer indien dit verplicht wordt door de subsidieverlener – Abonnees nieuwsbrieven: max. 5 jaar – Contactformulier website: max. 3 jaar na laatste contact – Prospectiedoelgroepen: max. 3 jaar na laatste contact

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik of verlies. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:- We hanteren een autorisatie- en authentificatiebeleid op al onze systemen. – Wij gebruiken een virusscanner en installeerden een ‘firewall’. – Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Minderjarigen en gevoelige gegevens
Delikaat verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen (-16 j) of persoonsgegevens die als gevoelig worden geclassificeerd.

Geven we jouw persoonsgegevens door aan derden?
Delikaat beschouwt jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal op geen enkel moment je gegevens verkopen of verhuren aan andere organisaties of bedrijven. Wij kunnen je gegevens wel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Zo zal hij je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moet hij je gegevens wissen van zodra de opdracht is voltooid.

Jouw rechten
Je hebt op elk moment recht op inzage, kopie en verbetering van je gegevens. Ook kan je je gegevens laten verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. Daarvoor dien je een duidelijk verzoek te richten waarin je aangeeft wat je wenst te weten, verbeteren of verwijderen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze privacyverklaring. Om misbruik tegen te gaan, dient dit verzoek ondertekend en gedateerd te zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart te bevatten. Vragen tot het verwijderen van gegevens dien je specifiek te motiveren. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Delikaat zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. Ontvang je een of meerdere nieuwsbrieven van Delikaat, dan kan je via een aparte link in deze nieuwsbrieven zelf je voorkeuren beheren en heb je altijd de mogelijkheid om uit te schrijven.Indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je ons steeds verzoeken om deze verwerking te stoppen.Ook kan je de door jou verstrekte gegevens door ons laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via info@delikaat.beJe hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Je vindt de contactgegevens op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Wijziging privacyverklaring
Delikaat kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.  Elke wijziging zal via de website bekend gemaakt worden. De laatste wijziging gebeurde op 26/06/2018 en was een aanpassing volgens de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.